Curaçao publiceert voor de eerste keer zorgrekeningen; uitgaven aan zorg in 2011 meer dan 900 miljoen

Persbericht 20 december 2012

Voor de eerste keer in de geschiedenis heeft Curaçao zorgrekeningen gepubliceerd. Een ware mijlpaal. Het betreft de jaren 2008 t/m 2011. Vanaf nu zal ieder jaar in oktober de zorgrekening van het jaar daarvoor worden gepubliceerd.
Het doel van zorgrekeningen is om de maatschappelijke uitgaven aan zorg, de geldstromen in de zorgsector, te beschrijven.
Uit de Zorgrekeningen Curaçao 2008 t/m 2011 die vandaag door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) zijn gepubliceerd blijkt dat Curaçao in 2011 meer dan 900 miljoen uitgaf aan zorg, wat neerkomt op NAFL 6006 per hoofd van de bevolking. Van alles wat met elkaar wordt verdiend, het Bruto Binnenlands Product (BBP) van Curaçao, ging in 2011 16,6% op aan zorguitgaven.
De zorguitgaven bestaan in 2011 voor 83%, 750 miljoen, uit uitgaven voor gezondheidszorg en voor 17%, 150 miljoen, uit uitgaven voor welzijnszorg.
Als percentage van het BBP is dit resp. 13,8 en 2,8. De uitgaven voor gezondheidszorg zijn in 2011 per hoofd van de bevolking NAFL 4.996. Die voor welzijnszorg zijn NAFL 1.010.
Als onderdeel van de zorgrekeningen 2008 t/m 2011 is Curaçao vergeleken met 64 andere landen in de wereld. Met 13,8% heeft Curaçao, na de USA met 17,9%, het hoogste percentage gezondheidszorguitgaven van de 64 in het onderzoek betrokken landen.

Stijging zorguitgaven 2008 t/m 2011

De stijging van de zorguitgaven op Curaçao bedroeg in de periode 2008 t/m 2011 15%, gemiddeld 5% per jaar. De uitgaven in de gezondheidszorg stijgen in de periode 2008 t/m 2011 gemiddeld met 6% per jaar. De uitgaven in de welzijnszorg met gemiddeld 1%.

Bovengemiddeld waren de uitgavenstijgingen voor laboratoria (23%), huisartsen (22%), ziekenhuizen (19%), voor- en naschoolse opvang (17%) en specialistenzorg (17%). In absolute zin was de stijging van de uitgaven het grootst bij de ziekenhuizen met MNAFL 29, de (wijk)verpleging en thuiszorg met MNAFL 10.5, de specialisten met MNAFL 10, de laboratoria met MNAFL 8.3 en de leveranciers van geneesmiddelen met MNAFL 8.2.

Van de zorguitgaven komt 60% ten laste van de overheid. 26% van de zorguitgaven is gefinancierd uit premie opbrengsten van de publieke ziektekostenverzekeringen. Van de uitgaven is 11% privaat gefinancierd middels particuliere ziektekostenverzekeringen, eigen bijdragen en out of pocket betalingen. De resterende 3% is gefinancierd uit overige financieringsbronnen, zoals fondsen van non-gouvernementele organisaties.

Koplopers zorguitgaven gezondheids- en welzijnszorg

Binnen de gezondheidszorg wordt de top 4 van uitgaven gevormd door ziekenhuizen (24%), leveranciers van geneesmiddelen (19%), verstrekkers van (wijk)verpleging en thuiszorg (10%) en specialistenpraktijken (9%). 
Binnen de welzijnszorg zijn de 2 koplopers de verstrekkers van jeugdhulpverlening en internaten (32%) en de verstrekkers van gehandicaptenzorg (29%).

Zorguitgaven Curaçao en Nederland

Omdat de organisatie en inrichting van het zorgsysteem op Curaçao veel gelijkenissen heeft met dat van Nederland, zijn de zorguitgaven van beide landen met elkaar vergeleken.
In Nederland waren in 2011 de zorguitgaven 14,9% van het BBP. Op Curaçao is dit 16,6%. In Nederland waren de uitgaven per hoofd van de bevolking in 2011 omgerekend NAFL 12.402. Dit betekent dat Curaçao met zijn NAFL 6.006 per hoofd van de bevolking ten opzichte van Nederland 52% minder uitgeeft. Indien de uitgaven per hoofd van de bevolking op Curaçao op het zelfde niveau zouden liggen als in Nederland (NAFL 12.402 per jaar), zouden de totale zorgkosten op Curaçao neerkomen op een bedrag van ruim 1.8 miljard NAFL. De zorgkosten zouden dan 33% van het BBP op Curaçao bedragen.

De verdeling tussen gezondheid en welzijn is op Curaçao 83% gezondheid en 17% welzijn. In Nederland is deze verdeling 80% gezondheid en 20% welzijn.
De uitgaven voor gezondheid bedragen op Curaçao in 2011 per hoofd van de bevolking NAFL 4.996. Die voor welzijn bedragen NAFL 1.010. In Nederland is dit omgerekend NAFL 9.922 en 2.480. Per hoofd van de bevolking is dit op Curaçao in de gezondheidzorg 50 % minder dan in Nederland en in de welzijnszorg 60%.

Een vergelijking op basis van gelijke koopkracht tussen Curaçao en Nederland, de zgn. Purchasing Power Parity $ (PPP$), laat zien dat de gezondheidsuitgaven per hoofd van de bevolking in 2010 in Curaçao lagen op PPP$ 2.923 en in Nederland op PPP$ 5.038. Dit is 42% minder dan in Nederland.

De vergelijking van de financiering van het gezondheidszorgsysteem van Curaçao met dat van Nederland laat zien dat op Curaçao in 2010 de gezondheidszorg voor 57% uit overheidsmiddelen wordt gefinancierd. In Nederland is dit 13%. Op Curaçao wordt 30% gefinancierd uit publieke premieopbrengsten. Zowel op Curaçao als in Nederland is het private deel 13%. Indien de financiering op Curaçao vergelijkbaar wordt gemaakt met Nederland, zou 44% van de uitgaven moeten verschuiven van overheid naar burgers en bedrijven. Dit is een bedrag van MNAF 317. Een lastenverzwaring van NAFL 2.333 per capita in 2010.

Curaçao en de rest van de wereld

De gezondheidszorguitgaven van Curaçao zijn vergeleken met 64 landen, waarvan 14 Caribische landen, 19 Latijns Amerikaanse landen en 31 landen van de Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
Als percentage van het BBP liggen uitgaven voor gezondheidszorg op Curaçao 92% hoger dan het gemiddelde van de Caribische landen, 100% hoger dan het gemiddelde van de Latijns Amerikaanse landen en 41% hoger dan het gemiddelde van de OECD landen.

De uitgaven per hoofd van de bevolking in vergelijkbare koopkracht (PPP$) liggen op Curaçao 238% hoger dan het gemiddelde van de Caribische landen, 358% hoger dan het gemiddelde van de Latijns Amerikaanse landen en 16% lager dan het gemiddelde van de OECD landen.

De gezondheidszorg uitgaven in PPP$ per hoofd van de bevolking liggen op Curaçao in 2010 op een vergelijkbaar niveau met Italië, Spanje, Japan, Griekenland en Nieuw Zeeland. Van de 64 landen hebben 17 (27%) een hoger, 5 (8%) een vergelijkbaar en 42 (66%) een lager PPP$ per hoofd van bevolking dan Curaçao.

Een digitale versie van het rapport ‘Zorgrekeningen Curaçao 2008 t/m 2011 vindt u hier.