Patiënten tevreden over hun huisarts

20 december 2012

Patiënten zijn tevreden over de bejegening door hun huisarts, die ze vaak al lang kennen. Er zijn nauwelijks financiële belemmeringen voor het bezoek aan de huisarts. De bereikbaarheid van de huisartsenpraktijk is goed, behalve voor rolstoelgebruikers. Ook zijn de patiënten tevreden dat zij hun huisarts zonder afspraak tijdens de spreekuren kunnen bezoeken. Deze en andere interessante onderzoeksresultaten staan in het eindrapport van de ‘evaluatie van de structuur en de zorgverlening van de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao’ dat dit jaar door de Nederlandse onderzoekorganisatie NIVEL is uitgevoerd. Het onderzoek vond plaats op initiatief van de CHV en in opdracht van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Een sterke eerstelijnszorg, dit is gezondheidszorg die vrijwel zonder drempel toegankelijk is voor elke burger, is van groot belang voor een goede gezondheidszorg en daarmee uiteindelijk de gezondheid van een bevolking. Dit is een bekend en internationaal geaccepteerd gegeven. Om nu inzicht te kunnen krijgen in hoe de Curaçaose eerstelijnszorg versterkt dient te worden is het noodzakelijk om eerst te weten hoe die eerstelijnszorg er momenteel voor staat, zo heeft de Curaçaosche Huisartsen Vereniging (CHV) een aantal jaren geleden gedacht. En daaruit volgde logischerwijs dat dit dus onderzocht moest worden. Dit onderzoek is 17 december jl. afgerond.

Het onderzoek is gehouden onder 80 huisartsen en 940 van hun patiënten op Curaçao. De uitkomsten van gesprekken met beroepsgroepen van zorgverleners en hun organisaties, waaronder de CHV, het Ministerie van GMN, de zorgverzekeraars, de Vereniging Medisch Specialisten Curaçao (VMSC) beroepsgroepen van paramedici en patiëntenorganisaties, zijn verwerkt in de bevindingen. Het onderzoek is gefinancierd uit USONA-middelen.

De resultaten en aanbevelingen in het rapport bieden vele concrete punten om de eerstelijnsgezondheidszorg op Curaçao te versterken. Zo blijkt voor patiënten dat ze weinig geneigd zijn hun huisarts te bezoeken met klachten die niet lichamelijk van aard zijn. Patienten geven aan dat openingstijden buiten kantooruren vaak ontbreken maar hebben daar geen moeite mee. Ook zijn patienten kritisch m.b.t. de (geringe) geneigdheid van de huisartsen tot het afleggen van huisbezoeken.

De resultaten zijn op maandagavond 17 december jl. door dr. Wienke Boerma en drs. Sanne Snoeijs van het NIVEL gepresenteerd aan zorgverleners, overheid, verzekeraars en patiëntenorganisaties. Het rapport werd bij deze gelegenheid officieel aangeboden aan demissionair interim minister Stanley Bodok en aan de voorzitter van de Curaçaose Huisartsen Vereniging, dr. Homan Jeung. Daarnaast waren er presentaties van dr. Jeung van de CHV en drs. J. Constansia-Kook, beleidsdirecteur van het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur.

Het rapport bevat, zoals het NIVEL dat in het voorwoord stelt, aanknopingspunten voor beleidsmakers en beroepsbeoefenaren om, in het kader van een beleidsvisie op de Curaçaose gezondheidszorg in het algemeen en de eerstelijnsgezondheidszorg in het bijzonder, verdere stappen te zetten. Op basis van de presentaties ontstond een levendige dialoog tussen de deelnemers over de aanbevelingen en implementatie ervan in 2013. Besloten is deze dialoog begin 2013 een concreet vervolg te geven. 
 

Een digitale versie van het rapport ‘evaluatie eerstelijnsgezondheidszorg’ vindt u hier.