Gezondheid, Leefstijl en Gebruik van de Zorg in de Arme Wijken van Curaçao

De gezondheid, de leefstijl en het gebruik van de zorg van de bewoners van de Arme Wijken, gebieden waar relatief veel mensen in armoede leven, is iets minder gunstig dan voor de bewoners van heel Curaçao tezamen. Vier geografische clusters van armere wijken laten echter grote verschillen zien en hebben ieder hun specifieke aandachtspunten. Zo hebben bewoners van de armere 'Buitengebieden' vaker overlast van muggen en knaagdieren in de woonomgeving en zijn het ziekenhuis en spoedeisende hulp voor hen minder vaak binnen 30 minuten bereikbaar. Bewoners van de armere wijken in 'Stad P’ariba di Brug' roken vaker, gebruiken vaker softdrugs, rapporteren vaker (symptomen van) muggenziektes en ervaren minder sociale steun. Bewoners van de armere wijken in 'Stad P’abou di Brug' hebben vaker overlast van stank en luchtvervuiling van het industriegebied Schottegat en rapporteren ook vaker astma en allergie in de 12 maanden voor het interview. Bewoners in de 'Volkswijken' roken vaker binnenshuis mee met iemand, hebben vaker een bewegingsbeperking, vaker geluidsoverlast in de woonomgeving en ervaren vaker financiële barrières voor het verkrijgen van tandzorg. 

Deze en vele andere resultaten staan in de tweede publicatie van de Nationale Gezondheidsenquête 2017, het themarapport GEZONDHEID, LEEFSTIJL EN GEBRUIK VAN DE ZORG IN DE ARME WIJKEN. In dit rapport geeft het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) een actueel beeld van enkele sociaaleconomische gezondheidsverschillen tussen de bewoners van heel Curaçao en de bewoners van de armere wijken: de gebieden waar meer dan 30% van de huishoudens onder de armoedegrens leeft. Het rapport biedt daarmee aanknopingspunten voor het maken en evalueren van 'evidence-based' beleid voor een wijkgerichte aanpak.

Het themarapport GEZONDHEID, LEEFSTIJL EN GEBRUIK VAN DE ZORG IN DE ARME WIJKEN is op 24 augustus jl. aangeboden aan de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, mevrouw Suzanne Camellia-Römer. Het rapport, alsook de eerdere publicaties van VIC, is hier digitaal te verkrijgen.