Hart- en vaatziekten

Bijna 4.500 mensen met hart- en vaatziekten

In 2017 waren er naar schatting 4.486 volwassenen met hart- en vaatziekten: 1.934 mannen en 2.552 vrouwen. Deze schatting is gebaseerd op de nationale gezondheidsenquête. Mensen die in een verpleeginstelling verbleven zijn niet in deze schatting meegenomen.

Het percentage volwassenen dat een hart- en vaatziekte rapporteerde is gelijk voor vrouwen (3,7%) en mannen (3,7%), en neemt toe met de leeftijd. Dit percentage is het hoogst onder 65-plussers (9%). Onder hart- en vaatziekten worden de volgende ziekten verstaan: coronaire hartaandoening, beroerte en hartaanval. Coronaire hartziekten komen het vaakst voor.

Figuur: percentage volwassenen met hart- en vaatziekten naar geslacht en leeftijd, 2017

Bron: Nationale Gezondheidsenquête 2017

Risico op hart- en vaatziekten door meerdere factoren bepaald

 Het risico op hart- en vaatziekten wordt door meerdere factoren bepaald die onderling met elkaar samenhangen. Leefstijlfactoren, zoals voeding, roken en bewegen, beïnvloeden het ontstaan van hart- en vaatziekten soms rechtstreeks, maar vaak via persoonsgebonden risicofactoren, zoals een te hoog cholesterolgehalte in het bloed, een hoge bloeddruk, overgewicht en diabetes mellitus (Volkgezondheidenzorg.info, 2020).

Volwassenen met een lagere socio-economische status het vaakst hart- en vaatziekten

Hart- en vaatziekten worden het vaakst gerapporteerd onder laagopgeleiden en onder Curaçaoënaars die grote moeite hebben om rond te komen van hun huishoudinkomen.

Figuur: percentage volwassenen met hart- en vaatziekten naar opleidingsniveau en mate van rond kunnen komen, 2017


Bron: Nationale Gezondheidsenquête 2017

Hart- en vaatziekten belangrijkste doodsoorzaak in Curaçao

Tussen 2005 en 2007 was hart- en vaatziekten de belangrijkste doodsoorzaak in Curaçao (39% van alle doodsoorzaken). In deze periode zijn er in totaal 1.228 personen overleden aan hart- en vaatzieken; dus gemiddeld 409 gevallen per jaar. Dit komt overeen met 206,0 per 100.000 personen. De sterfte aan hart- en vaatziekten per 100.000 personen neemt sterk toe met de leeftijd. Voor de leeftijd van 75 komt sterfte aan hart- en vaatziekten in iedere leeftijdsklasse vaker voor bij mannen dan bij vrouwen. Vanaf de leeftijd van 75 jaar komt sterfte aan hart- en vaatziekten per 100.000 personen vaker voor onder vrouwen dan mannen.

Figuur: sterfte hart- en vaatziekten per 100.000 personen, 2005 - 2007

Bron: PAHO mortality database, ICD10-code I00-I99

Sterfte aan hart- en vaatziekten: trend 1980 - 2007

In de periode 1980 – 2007 is het sterftecijfer voor hart- en vaatziekten gedaald: van 286 per 100.00 personen in de periode 1980-1984 naar 206 per 100.000 personen in de periode 2005-2007.

Figuur: sterfte aan hart- en vaatziekten, 1980-2007

Bron: PAHO mortality database, ICD10-code I00-I99

Beschikbare data


Verantwoording

Hart- en vaatziekten is een verzamelnaam voor een groot aantal aandoeningen die betrekking hebben op het hart en de bloedvaten. Onder hart- en vaatziekten worden de volgende ziekten verstaan: coronaire hartaandoening, beroerte en hartaanval. Coronaire hartziekten komen het meeste voor (Volksgezondheidenzorg.info, 2020).

Doodsoorzakenstatistiek: Gegevens over de doodsoorzaken in Curaçao zijn gebaseerd op doodsoorzaakverklaringen van artsen, lijkschouwers of specialisten. Doodsoorzaken krijgen codes toegewezen die afkomstig zijn uit een internationaal toegepaste codelijst, de zogenaamde International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems (ICD) van de World Health Organisation (WHO). Vanaf 1996 wordt gewerkt met de tiende revisie van de ICD (ICD-10, WHO).

NGE Curaçao: De Nationale Gezondheidsenquête (NGE) is een representatief bevolkingsonderzoek en gaat over zelfstandig wonende volwassenen van 18 jaar en ouder. Het doel van de NGE is om een actueel beeld te krijgen in de gezondheidsstatus, de leefstijl en het gebruik van zorgvoorzieningen van volwassenen in Curaçao. De NGE wordt sinds 2013 iedere vier jaar door het Volksgezondheid Instituut Curaçao (VIC) uitgevoerd.

PAHO (2020). Sterftecijfers Curaçao 2001-2007. Dataset verkrijgbaar via PAHO mortality database: https://hiss.paho.org/pahosys/grp.php

Verstraeten S., Griffith-Lendering, M., & Pin R. (2017). De nationale gezondheidsenquête Curaçao 2017: de belangrijkste resultaten, methode en tabellen, Volksgezondheid Instituut Curaçao, Willemstad.

Volksgezondheidenzorg.info (2020). Geraadpleegd via  https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/hart-en-vaatziekten/cijfers-context/huidige-situatie#definitie--node-hart-en-vaatziekten RIVM: Bilthoven, 19 oktober 2019